Archief klimaatbeheersing
Archief Monitoring schimmelbehandeling
Archief conservering / ontzuren
Archief Materiaal meten SurveNir
Archief Monitoring
Papercare
Risico Analyse Archieven
Archiefloket.nl

Home

Archieven, een deel van ons cultureel erfgoed.

Papier is een complex materiaal. De wisselende samenstelling van het natuurlijke vezelmateriaal en de voortdurend veranderende papierproductie zijn van invloed op de veroudering en daarmee de staat van papier. Daarnaast spelen de opslagomstandigheden en de frequentie van het gebruik een belangrijke rol. Om deze reden is het een grote uitdaging vast te stellen in hoeverre papier in archieven en bibliotheken behoefte heeft aan restauratie.

De staat van papier, als meest gebruikte drager van informatie, is van doorslaggevende betekenis voor het behoud van het historische cultuurgoed. Op basis van kennis van de staat van het papier kunnen de opslagomstandigheden worden verbeterd en toegangsbeperkingen worden gedefinieerd. De aard en omvang van een restauratie kunnen worden bepaald, en ook de strategische planning ten behoeve van behoud van het bestand is pas mogelijk indien de staat van het papier bekend is.

De standaardmethoden voor het bepalen van de staat van papier hadden tot dusverre altijd een verwoestend effect en waren tijds-, materiaal- en kostenintensief. Logisch dat in archieven en bibliotheken tot dusverre alleen visuele waarneming, de pH-pen en de methode van vouwgetal werden toegepast om de staat van papier vast te stellen.

SurveNIR® is een snelle nieuwe meetmethode om de kwaliteit van het papier van een collectie in kaart te brengen. Door een non-destructieve meting kan er een beoordeling plaatsvinden zonder beschadigen van de collectie.